top of page

המאבק החברתי בשנת 2011, תרם להעלאת המודעות לאמנה החברתית המשותפת לכולם, כאשר כל אזרח ערב לרעהו. אחת התוצאות, היא שינוי מדיניות משמעותי מאוד אצל גורמי האכיפה ברשות המיסים.

עבירות מיסים

בתי המשפט החמירו מאוד את הענישה של עברייני מס וכן רשות המיסים העמיקה מאוד את הגביה, ונכנסה לתחומים שלא עסקה בהם בעבר ובהם תחום ה"פינטק".

דיני המס הפליליים נוגעים לתשלומי מס בכל תחומי החיים מהארנונה דרך מיסי הנדל"ן, המיסוי הבינלאומי, תשלומי המס של החברות ועד למס המדורג שנדרש כל אדם פרטי לשלם. ייעוץ נכון בחקירה ברשות המיסים דורש היכרות עם כל תחומי המיסוי.

עבירות המס הן חריגות בנוף הפלילי, בכך שפרט למנגנון הפלילי הסטנדרטי, ישנו גם מנגנון ה'כופר', שמאפשר לעבריין המס להיפרע מחובותיו מבלי לעמוד לדין פלילי. המעבר למסלול הכופר הינו לעיתים מורכב מאוד, ומחייב בקיאות של המייצג והעמקה בחומר הראייתי.

בנוסף, רשויות המס מחילות על עברייני המס הן אכיפה פלילית והן אכיפה אזרחית, בדמות שומות על מיסים שהועלמו, כאשר שני המישורים מתנהלים במקביל ומושפעים זה מזה. הייצוג בעבירות המס מחייב הכרה מעמיקה של המסלולים ונקודות ההשקה ביניהם.

המהלך הזה גרם להצהרה על מאות מיליוני דולרים על ידי אזרחים ישראלים. למרות אופיו ההתנדבותי, ביצוע הליך הגילוי מרצון באופן שאינו מקצועי דיו, יכול לחשוף את הנישום לחשיפה פלילית מול רשות המיסים.להכיר את דיני המס שקשורים לכל אחד מתחומי החיים כדי לתת את הייעוץ הנכון בחקירה של רשות המיסים.

bottom of page