top of page

עבירות ניירות ערך הן עבירות ייחודיות ומורכבות מאוד, אשר דורשות ידע ומיומנות מיוחדים:

עבירות ניירות ערך

הכרת המנגנון המלא של פעולות הבורסה בישראל ובעולם;

· בקיאות בפקודות הקניה והמכירה של מניות ואופציות בבורסה לני"ע;

· הכרת האופן בו נקשרות עסקאות בבורסה ומחוצה לה;

· הכרת מבנה שוק ההון, התנהלות השחקנים הרלוונטיים והאינטרסים מתוכם הם פועלים;

· הכרת אופי החקירה של רשות ניירות ערך.

· הכרת מערך האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך.

לפיכך הייעוץ המשפטי לנחקר בעבירות ני"ע חייב להיות על ידי עורך דין בעל ידע רב והיכרות משפטית עם כל הנושאים הפליליים והמנהליים הרלוונטיים לדיני ניירות ערך.

עבירות ניירות הערך שונות מעבירות אחרות, אף במובן זה שהן יכולות להתבצע מכל מקום בעולם ובאמצעים שונים, ולכן יסודות העבירה עמומים ואינם ברורים במקרים רבים.

בתחום של עבירות ניירות הערך, מתבצעת בשנים האחרונות אכיפה מוגברת נגד עורכי דין ורואי חשבון, המוגדרים על ידי הרשויות כ"שומרי סף". לעורכי הדין ורואי חשבון קשיים ייחודיים בתחום זה עקב חובתם הכפולה הן כשומרי סף והן כלפי לקוחותיהם, כאשר לעורכי הדין רגישות מיוחדת לאור קיומו של חיסיון עו"ד-לקוח. לעיתים מתקשים עורכי הדין ורואי החשבון לאבחן את הקו הדק שהעובר בין ייעוץ מקצועי לבין ביצוע עבירה פלילית.

bottom of page