top of page

העולם החדש של עבירות הלבנת ההון הוא הג'יני החדש שיצא מהבקבוק. הרשות לאיסור הלבנת הון, הינה הרשות המשפיעה ביותר היום בתחום הכלכלי.

עבירות הלבנת הון

מדובר בחוק חדש יחסית, שהיו בו התפתחויות רבות בשנים האחרונות, והוא מושפע ממגמות כלכליות בעולם.

החוק מורכב מאוד ובנוי מסדרה ארוכה של הוראות, תקנות וצווים, כאשר פסיקות בתי המשפט עדיין אינן אחידות ולעיתים סותרות זו את זו.האם עורך הדין חיצוני לחברה הוא איש פנים של החברה? האם המעצב הגרפי של החברה הוא איש פנים? מה הוא הרגע בו המידע של החברה הופך להיות מידע פנים? באיזה אופן אנשי הפנים יכולים לסחור במניות או במידע של החברה בדרכים חוקיות? למי שייך "המידע" - לחברה הנסחרת או לחברות אחרות? מה קורה כאשר ישנה השתלטות עוינת של חברה גדולה על חברה קטנה?

הייצוג בעבירות הלבנת ההון מחייב ניסיון בתחום ובקיאות בשינויים ובהתפתחויות התמידיים בארץ ובעולם. למעשה, לא קיים נושא כלכלי שתחום הלבנת ההון לא חולש עליו ומשפיע עליו. כיום, כמעט לצד כל עבירה כלכלית ניצבת גם עבירה של הלבנת הון, כאשר לאחרונה אף עבירות המס הפכו להיות "עבירות מקור" לעבירות הלבנת הון. ההתפתחות הזו אינה מקרית.

כיום, גורמי האכיפה נבחנים על פי היקף חילוטי הרכוש של החשודים, והעניין שלהם בהיקף החילוט גובר אפילו על העניין בחומרת העונש. יחידות האכיפה של הלבנת ההון ממומנות אף באמצעות כספי החילוטים, שמופקדים ב"קרן החילוט" להבדיל מקנסות רגילים. בייצוג וייעוץ בעבירות הלבנת ההון ישנה חשיבות רבה בידע ובבקיאות באופן בו מחשבת המדינה את שווי העבירה ואת שווי הנכסים של האזרח החשוד וכן בזכויות של צדדי ג' ברכוש. ישנו מערך מלחמתי שלהם בתחום החילוט והתפיסות הזמניות לצרכי החילוט, שמתווסף על המערך הרגיל של החקירה והתיק הפלילי, ומערך זה יכול להיות הרה גורל לחשוד לא פחות. בקיאות בתחומי החילוט והתפיסה הזמנית הינה קריטית לשם מתן הכלים לחשוד להתמודד עם החשדות והאישומים נגדו, שאחרת הוא עלול לקרוס כלכלית בטרם יצליח להתגונן במשפטו. 

בנוסף לכך, יש צורך להכיר את כל ההתפתחויות של תחום הלבנת הון מחוץ למישור הפלילי:

  • חובות הציות החדשות בתחום הבנקאות, המחייבות את הלקוחות לדיווחים מדויקים על מקור הכספים

  • *חובות הדיווח החדשות בתחום עריכת הדין, המחייבות את עורכי הדין שלא לתת "שירות עסקי" לעסקאות שעלולים להיות בהן סיכונים של הלבנת הון

  • הוראות חדשות בתחום שירותי המטבע, המחייבות את נותני שירותי המטבע לשקיפות מלאה

bottom of page