top of page

מהי הרצת מניות בניירות ערך

עבירת “הרצת המניות” – “תרמית בניירות ערך”, היא עבירה מהזן החדש יותר, המעוגנת בסעיף 54(א) של חוק ניירות ערך

חוק ניירות ערך מחלק את עבירת התרמית לשני סוגים, על-פי האפקט של העבירה:

  1. עבירת השפעה על שער המסחר. 54(א)(2)

  2. עבירת הנעה של משקיעים אחרים. 54(א)(1)

הענישה בגין עבירות התרמית, על-פי שתי חלופותיה, היא ענישה מחמירה, ועלולה להגיע ל-5 שנות מאסר.

סוגי התרמית בניירות ערך:

השפעה על שערי המסחר:

הפסיקה לאורך השנים הייתה חלוקה בשאלה, האם מדובר בעבירה תוצאתית או התנהגותית. כלומר, האם לצורך הרשעה בעבירה, צריך להוכיח תוצאה של השפעה בפועל על השער.

ההלכה על-פיה נוהגים כיום היא, כי אין צורך להוכיח את ההשפעה הממשית על השער, אך שאלת ההשפעה על שער המסחר בפועל, ומידת ההשפעה, תהווה שיקול בענישה.

השפעה על השער לא חייבת להתבטא בשערי הנעילה של יום המסחר, וההלכה היא, כי גם השפעה על תנודתיות השער במהלך יום המסחר, שאינה מוצאת ביטוי בסוף יום המסחר, היא “השפעה על השער” לצורך העבירה.

 

הנעת משקיעים:

עבירת ההנעה מנוסחת בחוק ניירות ערך באופן, שאינו מבחין בין עבירת ניסיון לבין העבירה המושלמת. מכאן ששוב, התוצאה אינה רלוונטית לקביעת האחריות הפלילית, אם כי, רק לשאלת הענישה.

 

חזקות תרמית:

הפסיקה קבעה חזקת תרמית בניירות ערך, במקרים בהם אותו האדם עמד משני צדי העיסקה. כלומר, אותו האדם הוא הקונה של הנייר והוא המוכר שלו (קונה מעצמו ומוכר לעצמו). במקרים אלו, המכונים כ”עסקאות עצמיות”, קבעה הפסיקה, שלא ייתכן כל היגיון כלכלי בפעולה (שכן לא ייתכן שאותו האדם ימצא את הנייר כדאי לקנייה וכדאי למכירה באותו השער באותו רגע נתון), ומכאן חזקה, שהמדובר בעיסקה תרמיתית.

 

דרכי התרמית בניירות ערך:

כמו כל תרמית, דרכי התרמית בניירות ערך הן מגוונות ומתחדשות, ולכן הגדרת העבירה אינה כוללת רשימה סגורה של מקרים.

לרוב נהוג לחלק את דרכי התרמית לשתיים: תרמית חוץ שוקית ותרמית תוך שוקית.

התרמית התוך שוקית היא ה’פשוטה’ יותר, ומשמעותה תרמית באמצעות שימוש במסחר הבורסאי עצמו, למשל על-ידי ביצוע עסקאות עצמיות (wash sales) שכל מטרתן השפעה בדרכי מרמה על השער, ואין להן אינטרס כלכלי אחר.

התרמית החוץ שוקית, עושה שימוש בהפצת או עיוות מידע מחוץ לשוק, כדי להשפיע על אופי המסחר בתוך השוק – בתוך הבורסה. כך למשל – הפצת מידע כוזב על צפי למיזוג עם ‘חברת ענק’, באמצעות המדיה (בפורומים אינטרנטיים לדוגמא) עלולה לגרום למשקיעים בבורסה להשקיע במנייה של החברה המתמזגת, ולהעלאות בכך את ערכה ואת שערי המניות שלה באופן שייחשב תרמיתי.

bottom of page