top of page

השלב החשוב ביותר בחייו של התיק הפלילי הוא שלב החקירה. זהו השלב בעל ההשפעה המכרעת ביותר על תיק החקירה ובהמשך גם על התיק בבית המשפט. כל מילה שתאמר על ידי הנחקר בשלב זה תהיה בעלת השפעה דרמטית בבית המשפט בבוא היום, ותשמש כ"ראיית המפתח" בתיק.

הכנה לחקירה

בחקירה לא מתקיימים יחסים שוויוניים בין החוקרים לנחקר. החוקרים מחזיקים בכוח – ביכולת להוציא צווים שיפוטיים, בחירות של הנחקר, בידע לגבי גרסאות העדים האחרים ומידע מחומרים שנאספו (האזנות סתר, צילומים, ראיות פורנזיות וכו'), ועתיד הנחקר תלוי בהם. הנחקר, מנגד, נמצא בחוסר וודאות מוחלט בנוגע לעתידו - הוא מנותק מהעולם החיצון, מבוהל, נמצא לעיתים במעצר, שמו הטוב נפגע מאוד, החוקרים מאיימים על חיסול הקרירה שלו ומגישים לו מידע חלקי ומגמתי מתיק החקירה, תוך שהם מבצעים "תרגילי חקירה" שאינו מודע להם ואינו יודע להתגונן מפניהם. ליווי צמוד של עורך דין הוא קריטי והיחיד שיכול לשפר את תנאיי חוסר השוויון בחקירה, באמצעות ניסיונו ובקיאותו של עורך הדין. ישנה חשיבות עצומה להכנת הנחקר לחקירה, ליצירת תחושת בטחון ולהקטנת חוסר הוודאות בהקשר של התנהלות החקירה.

הכנת הנחקר כוללת מעבר על הנושאים הרלוונטיים, שעשויים לעלות בחקירה, הכנה כללית בדבר זכויותיו של הנחקר והמגבלות שחלות על החוקרים, סימולציות לתרגילי חקירה אפשריים ולמניפולציות שונות שנעשות על ידי צוות החקירה. הנחקר צריך להיות מוכן לכלל האפשרויות, ולדעת כיצד להתמודד עם 'הפתעות' מצד החוקרים.

הזכות להיוועץ בעורך דין הינה קריטית למהלך החקירה. החוקרים לעיתים עושים מניפולציות שונות על הזכות הזאת (מתן תחושה לנחקר שאם הוא מבקש להיוועץ בעורך דין סימן שיש לו מה להסתיר; טענה שאם ויתר על זכות ההיוועצות בתחילת החקירה הוא מנוע מלעשות בה שימוש בהמשך, ועוד). . המניפולציות האלו נועדו למנוע את איזון פערי הכוחות, כאשר החוקרים יודעים, שכניסת עורך הדין לתמונה משנה את מערך הכוחות מהקצה אל הקצה.

bottom of page